Algemene voorwaarden Cursussen. (Versie 09-12-2012)


Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Stichting Kom In Mijn
Tuin, afgekort KIMT, gevestigd te Heemstede, hierna te noemen Kom In Mijn Tuin, inzake
deelname aan activiteiten hierna te noemen “cursus”. Van deze voorwaarden kan slechts na
schriftelijke bevestiging van de zijde van Kom In Mijn Tuin worden afgeweken.

Artikel 2. Tot standkoming van de overeenkomst.

De overeenkomst tussen KIMT en haar wederpartij, hierna te noemen: de deelnemer, komt tot
stand door de ontvangst door KIMT van een volledige en correct ingevuld inschrijfformulier
van de deelnemer.

Artikel 3. Annuleren door KIMT

KIMT behoudt zich het recht voor te allen tijde voor aanvang de cursus zonder opgave van
redenen te annuleren. De deelnemer heeft in dat geval het recht op volledige terugbetaling van
het al aan KIMT betaalde cursusgeld.

Artikel 4. Annulering door de deelnemer.

Annulering door de deelnemer van de cursus dient schriftelijk te geschieden. Annulering per
e-mail is eveneens geldig, indien deze annulering door KIMT is bevestigd.

Ingeval van annulering tien of minder dagen voor de datum van de eerste cursusbijeenkomst
is de deelnemer altijd een dan geldend percentage van de cursusprijs verschuldigd.

Artikel 5. Wijziging door KIMT

KIMT is te allen tijde gerechtigd de datum, het tijdstip, de tijdsduur en de locatie van een
cursus te wijzigen. Indien het volgens KIMT in redelijkheid niet langer van de deelnemer kan
worden gevergd aan de cursus onder de gewijzigde voorwaarden deel te nemen, dan kan
KIMT besluiten tot al dan niet gedeeltelijke terugbetaling van het cursusgeld. Het staat KIMT
te allen tijde vrij om docent en/of het lesmateriaal te vervangen, zonder dat de deelnemer
daardoor enig aanspraak op schadevergoeding heeft.

Artikel 6 Privacy.

Gegevens van de cursist worden niet aan derden verstrekt, zonder medeweten van de cursist.

Artikel 7. Uitsluiting

KIMT heeft het recht om zonder opgave van redenen een cursist voor aanvang van de cursus
van deelname uit te sluiten, in welke gevallen de cursist recht heeft op terugbetaling van het
volledige door deze aan KIMT betaalde bedrag. KIMT behoudt zich het recht voor om een
cursist die meer dan 1 uur te laat komt toegang tot de cursus te weigeren, indien dit naar het
oordeel van docent een verstorende invloed heeft op de cursus, in welk geval de deelnemer
geen recht heeft op enige terugbetaling. KIMT behoudt zich het recht voor om een cursist die
zich misdraagt uit de cursus te verwijderen indien de misdraging naar het oordeel van KIMT
een verstorende invloed heeft op de cursus, in welk geval de deelnemer geen recht heeft op
enig terugbetaling.

 

2
Artikel 8. Vervanging

De cursist kan voor aanvang van de cursus bij verhindering in zijn plaats kosteloos voor de
gehele cursus voor een passende vervanger zorg dragen, indien de vervanging aan KIMT
wordt medegedeeld voor aanvangsdatum van de cursus. Deze bepaling laat onverlet het recht
van KIMT om een cursist te weigeren of om een cursus te annuleren.

Tijdens de cursus is het in principe niet toegestaan een vervanger te sturen.

Artikel 9. Cursusgelden

Cursusgelden zijn vermeld in het aanmeldingsformulier.

Deze cursusgelden zijn bindend, tenzij in een schriftelijke overeenkomst als bedoeld in artikel
2 een ander cursusgeld is overeengekomen. KIMT heeft het recht haar cursusgelden te allen
tijden te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een cursus wordt geannuleerd en
naar een latere datum wordt verschoven, in welk geval het ten tijde van de nieuwe bevestiging
geldende cursusgeld van toepassing is. Genoemde cursusgelden luiden in euro en BTW is niet
van toepassing.

Artikel 10. Betaling

De cursist is gehouden facturen binnen 14 dagen te betalen, doch uiterlijk binnen 15 dagen na
de aanvangsdatum van de cursus. Bij niet tijdige betaling is de cursist van rechtswege in
verzuim zonder dat ingebrekestelling door KIMT is vereist en is KIMT gerechtigd de
overeenkomst buitengerechtelijk voor ontbonden te verklaren. In principe is er dan een
vertragende verschuldigd van één procent (1%) per kalendermaand of deel daarvan over het
verschuldigde bedrag. De cursist dien te betalen in de overeengekomen valuta zonder enige
verrekening of opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke tekortkomingen van KIMT.

Alle kosten die KIMT in nakoming van diens verplichtingen tegen over KIMT zijn voor
rekening van de cursist. Daaronder zijn begrepen kosten van interne administratieve
afhandeling en alle (buiten)gerechtelijke (incasso) kosten in verband met externe
(rechts)bijstand.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

KIMT verplicht zich de cursussen naar best inzicht en vermogen uit te voeren. KIMT
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op
grond van de verkregen informatie, tenzij deze schade het gevolg is van aantoonbare opzet of
grove nalatigheid van KIMT. De aansprakelijkheid van KIMT is per gebeurtenis steeds
beperkt tot ten hoogste de door de cursist aan KIMT voor de cursus verschuldigde cursusgeld,
waarbij een reeks gebeurtenissen in de cursus geldt als één gebeurtenis. In geen geval is
KIMT aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals gederfde inkomsten. Na afloop
van de cursus aanvaardt KIMT geen aanspraken op terugbetaling van het gehele cursusgeld of
een deel daarvan vanwege het niet voldoen van de cursus aan de verwachting van de cursist.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid

KIMT zal ten aanzien van het gebruik van voor de cursus verstrekte of ter kennis genomen
informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen KIMT en de cursist is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn, zullen in afwijking van de wettelijke bevoegdheidsregelen bij uitsluiting
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Haarlem.

 

3
Artikel 14. Inzage in de Algemene voorwaarden van KIMT.

Een exemplaar van deze Algemene voorwaarden ligt ter inzage op het complex van KIMT.

Een exemplaar is tevens te vinden op
www.kominmijntuin.com onder de link Algemene
voorwaarden.

Heemstede, december 2012

Algemene voorwaarden Cursussen

(Versie 09-12-2012)

Bestuur Stichting Kom In Mijn Tuin (afgekort KIMT)

­